برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (92)

فرم تاییدیه صحت پایان نامهاینجانب ملیحه داودی دانشجوی رشته آموزش پرستاری مقطع کارشناسی ارشد به شماره دانشجویی 8915040004 تایید می‌نمایم که کلیه نتایج این پایان‌نامه کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (90)

1-2- پیشینه تحقیق171-1-2- تحقیقات داخلی172-1-2- تحقیقات خارجی202-2- چارچوب نظری سرمایه اجتماعی241-2-2- سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید242-2-2- مفهوم سرمایه و ابعاد آن273-2-2- تاریخچه مفهوم سرمایه اجتماعی304-2-2- تعریف سرمایه اجتماعی325-2-2 سطوح سرمایه اجتماعی366-2-2- اشکال سرمایه اجتماعی387-2-2- ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (89)

2.1.3.1.3.1.2.3 ثمن باز282.1.3.1.3.2 شرط زمان باز302.1.3.1.3.3 شرط مکان باز322.2 مبحث دوم: تاریخچه342.2.1 گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد342.2.2 گفتار دوم: قصد واقعی متعاقدین؛ ملاکهای ذهنی برای قواعد تکمیل کننده352.3.3 گفتار سوم: انتظارات متعارف طرفین؛ ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (87)

3.2. طنز201.3.2. زمینه اصلی رواج طنز222.3.2. هدف طنز232.3.2. انواع طنز244.3.2. شیوه های طنز26فصل سومبافت برون متنی گفتمان در اشعار طنز بهار و زهاوی 1.3. موقعیت سیاسی زهاوی323.1.1. انقلاب ده? بیست342.3. اوضاع اجتماعی عراق363.3. موقعیت سیاسی ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (83)

بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………55گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………57بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………58بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………60مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………62گفتار اول: استعفاء کارمندان……………………………………………………………………………………62بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….63بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………64گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش…………………………………………………………………………….65بند اول: شرایط استعفاء……………………………………………………………………………………………..65بند دوم: ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (82)

1-2-2- برنامه ریزی تولید ادغامی51-2-3- واحد ادغامی61-2-4- استراتژی های برنامه ریزی تولید ادغامی61-2-5- هزینه های مرتبط با برنامه ریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین61-2-6- روش های حل مسائل برنامه ریزی تولید ادغامی71-2-7- عدم قطعیت و ادامه مطلب…